En  |  De  |  Fr  |  It  |  日語
关于我们   |  市场准入   |    管理服务   |    国际采购   |    办公室共享
 
  联系我们  

  请联系我们的全球分公司 或发送邮件至:

快速联系:

伯尔尼
上海
电话: +41-31-560 3000
电话: +86-21-6132 9911
传真: +41-31-312 5886 传真: +86-21-5155 2099
地址 + 地图 地址 + 地图
孟买
北京
电话: +91-22-6770 3718 电话: +86-10-6709 1622
传真: +91-22-6645 9842 传真: +86-10-6709 1633
地址 + 地图 地址 + 地图
香港
广州
电话: +86-20-2227 3200
电话: +86 20 28179633
传真: +86-20-2227 3201 传真: +86 20 28179633
地址 + 地图 地址 + 地图
东京 莫斯科
电话: +86-21-6132 9911
电话: +86-21-6132 9911
传真: +86-21-5155 2099 传真: +86-21-5155 2099
邮箱: cbc@cbc.sh.cn 地址 + 地图
 
CBC 伯尔尼

CBC 上海

CBC 北京

CBC 广州

CBC 孟买


 
 
 
Copyright © 2010 CBC Business Consulting - All Rights Reserved                          网站导航 | 版权声明 | 隐私政策 | 免责声明